QUE ESTÁS A BUSCAR?/

A QUEN SE DIRIXE O PROGRAMA?

O programa InTalent está dirixido a investigadores de calquera nacionalidade que queiran desenvolver a súa actividade investigadora na UDC. Nesta edición, preténdese orientar o programa principalmente a beneficiarios dunha axuda de ciencia excelente. En concreto, o Programa InTalent orientarase a favorecer a captación de investigadores que conseguisen unha axuda Ramón e Cajal (RyC), financiada polo Ministerio de Ciencia e Innovación na convocatoria de 2021.

CANTAS PRAZAS OFÉRTANSE NA PRIMEIRA CONVOCATORIA DA SEGUNDA EDICIÓN DO PROGRAMA INTALENT?

O obxecto desta primeira convocatoria da segunda edición do programa InTalent é seleccionar a tres investigadores/as beneficiarios/as dunha axuda RyC na convocatoria 2021 que vaian asinar ou asinasen un acordo de incorporación á UDC dentro do marco da súa axuda RyC, aos que se lles ofrecen unha serie de medidas específicas de apoio, segundo o que se detalla nesta convocatoria.

A QUE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEBEN PERTENCER OS CANDIDATOS?

As liñas de investigación a desenvolver polo persoal seleccionado poden estar relacionadas con calquera área de coñecemento e referirse tanto a investigación básica como a investigación aplicada. O obxectivo é apoiar ao persoal investigador excelente beneficiario dunha axuda RyC, independentemente da súa área de coñecemento, sen ningún tipo de exclusión, aínda que se terá en conta a viabilidade das súas liñas de investigación dentro da UDC e a súa adecuación a aquelas áreas especialmente interesantes para a UDC pola súa proxección científica, polo seu carácter emerxente ou pola súa consideración de estratéxicas dentro da planificación actual da entidade.

CAL É A DURACIÓN DOS CONTRATOS?

As axudas do programa InTalent terán a mesma duración que o contrato Ramón e Cajal do que fosen beneficiados.

CAL É A RETRIBUCIÓN PARA O BENEFICIARIO?

Establécese un complemento económico para o contrato das persoas seleccionadas nesta convocatoria, ata alcanzar un salario total de 60.000€ anuais (incluíndo o salario bruto, os custos sociais da contratación e a indemnización final do contrato). Este complemento percibirase desde a concesión de InTalent, nunca antes do inicio do contrato e durante a vixencia da axuda Ramón e Cajal, finalizando ao mesmo tempo que esta.

QUE REQUISITOS DEBEN CUMPRIR OS SOLICITANTES?

As persoas solicitantes deberán estar en posesión do grao de doutor/a, ser seleccionadas na convocatoria 2021 das axudas Ramón e Cajal da Axencia Estatal de Investigación, cumprir os requisitos establecidos na convocatoria 2021 das axudas RyC de incorporación á UDC e asinar ou asinar o acordo de incorporación da súa axuda RyC coa UDC.

CAL É O PRAZO DE SOLICITUDE?

O prazo para o envío de solicitudes iníciase o día 3 de outubro de 2022 e finaliza o día 19 de outubro de 2022 (hora peninsular española).

COMO PODO PRESENTAR A MIÑA SOLICITUDE?

A presentación de solicitudes realizarase exclusivamente a través da Sede electrónica da UDC (https://sede.udc.gal/services/electronic_board), e irán dirixidas ao vicerreitorado de Política Científica, Investigación e Transferencia. As solicitudes presentadas por un sistema diferente serán excluídas.

ONDE PODO DESCARGAR OS MODELOS PARA PRESENTAR A SOLICITUDE?

Pode descargar os modelos de solicitude no apartado de “Convocatoria” da páxina web do Programa InTalent.

EN QUE IDIOMAS PODO PRESENTAR A SOLICITUDE?

A solicitude haberá de redactarse en inglés, español ou galego. Recoméndase presentar a memoria técnica en inglés.

CALES SON OS CRITERIOS DE VALORACIÓN?

Os criterios de valoración veñen especificados no apartado VI da convocatoria e inclúen a excelencia da traxectoria científica, participación en actividade internacional, interese e calidade das liñas de investigación desenvolvidas, capacidade para liderar a súa liña de investigación e xerar novo coñecemento, e a independencia na súa traxectoria  así como a súa capacidade para liderar un proxecto en convocatorias dentro do programa marco “Horizon Europe” destacando as promovidas polo ERC ou o EIC.

NESTES MOMENTOS NON PERTENZO Á UDC, NECESITO QUE A MIÑA SOLICITUDE ESTEA AVALADA POR ALGÚN GRUPO OU INVESTIGADOR DA UDC?

Non. NON é necesaria ningunha carta de aceptación, titor nin vinculación con grupo de investigación ou investigador da UDC. Os beneficiarios libremente poderán establecer as colaboracións que estimen oportunas cos grupos da UDC ou con investigadores doutras universidades. O único requisito é que desenvolvan o seu proxecto na UDC.

QUEN AVALÍA OS PROXECTOS?

A avaliación das solicitudes será realizada dacordo con os criterios establecidos por unha Comisión de Avaliación presidida polo vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia e expertos de recoñecido prestixio da propia UDC e/o doutras institucións científicas nomeados polo Reitor da UDC. Esta comisión estará asistida polo Coordinador Científico do Programa InTalent, que actuará sen a condición de membro con voz pero sen voto

SE RESULTO ELIXIDO, ESTOU OBRIGADO A PRESENTARME A TODAS AS CONVOCATORIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE CIENCIA EXCELENTE?

A convocatoria recolle a obrigación de presentar a través da UDC polo menos unha solicitude a unha convocatoria promovida polo ERC durante o período do contrato. En caso de ter éxito esa solicitude, a persoa beneficiaria deberá desenvolver na UDC o seu proxecto. O incumprimento deste compromiso dará lugar á perda de dereito á cobranza do complemento salarial establecido nesta convocatoria e de todo o financiamento concedido na mesma; e á obrigación de reintegrar as cantidades percibidas na súa totalidade, salvo acordo específico entre a persoa beneficiaria e a UDC. Este requisito tamén poderá darse por satisfeito cando, de mutuo acordo entre a persoa solicitante e a UDC, a solicitude non se presente ás “ERC grants”, senón a outra convocatoria de prestixio similar cun proxecto coordinado pola persoa solicitante.

QUE OUTRAS OBRIGACIÓNS TEÑEN AS PERSOAS BENEFICIARIAS DESTE PROGRAMA?

A convocatoria establece as obrigacións ás que se comprometen os beneficiarios deste programa, tales como: cumprir coas normas e obrigacións establecidas na convocatoria Ramón e Cajal 202; desenvolver a súa liña de investigación na UDC segundo os requisitos da axuda Ramón e Cajal; cumprir coas obrigacións e normas de carácter xeral na UDC para o seu persoal investigador; colaborar e participar nas actividades formativas e divulgativas, tanto do proxecto propio como do Programa InTalent; participar en foros e comités para a mellora e avaliación de calquera actividade relacionada co Programa InTalent; facer mención expresa a Inditex e ao seu financiamento a través do Programa InTalen en todas as referencias a en medios de comunicación, congresos, publicacións, etc. relacionados coa investigación desenvolvida e presentar a través da UDC polo menos unha solicitude a unha convocatoria promovida polo ERC durante o período do contrato

AS PERSOAS BENEFICIARIAS DESTE PROGRAMA PODERÁN SOLICITAR E SER BENEFICARIAS DO PROGRAMA “BERCE PARA UDC” SIMULTANEAMENTE?

Non. As persoas beneficiarias do programa InTalent non poderán ser tamén beneficiarias simultaneamente do programa propio da UDC “berce para RyC”, aínda que serán de aplicación directa para as persoas beneficiarias desta convocatoria aquelas medidas o programa “berce para RyC” que melloren o establecido neste programa.

ADEMAIS DO COMPLEMENTO SALARIAL, ESTE PROGRAMA ACHEGA FINANCIAMENTO PARA A LIÑA DE INVESTIGACIÓN DAS PERSOAS BENEFICIARIAS?

O persoal investigador seleccionado recibirá unha axuda complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia, por un importe de 40.000 euros, nun pago único e puntual tras a concesión. Esta axuda é adicional á incluída nas axudas RyC e ten por obxectivo garantir a continuidade da actividade investigadora dos RyC que se incorporen á UDC ata que logren captar fondos a través de convocatorias competitivas, polo que está previsto que deban gastar estes fondos adicionais durante os dous primeiros anos do seu contrato.

¿A QUÉ SE PODERÁ DESTINAR LA FINANCIACIÓN ADICIONAL PARA LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN QUE APORTA ESTE PROGRAMA?

Este financiamento adicional destinarase a cubrir os gastos debidamente xustificados para: adquisición, alugueiro, traslado, mantemento ou reparación de equipamento científico-técnico, material bibliográfico, material funxible, subministracións e produtos similares; adaptación de infraestruturas científico-técnicas; gastos de viaxes e dietas, asistencia a cursos formativos, gastos de inscrición e de organización de congresos, seminarios e conferencias de carácter científico; custos de utilización e acceso a Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) incluídas no mapa aprobado polo Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación e grandes instalacións científicas nacionais e internacionais; custos de solicitude e outros gastos de mantemento de dereitos de propiedade industrial e intelectual derivados da actuación;  contratación de persoal e gastos derivados do asesoramento e apoio técnico á investigación, innovación e transferencia de resultados; gastos de publicación e difusión de resultados incluídos aqueles que puidesen derivarse da publicación en revistas de acceso aberto; outros gastos directamente relacionados coa execución da actividade tales como utilización de servizos centrais e xenerais de investigación da entidade.

FUN SELECCIONADO/A EN A PROPOSTA PROVISINAL DAS AXUDAS RAMÓN E CAJAL 2021, PERO AÍNDA NON SE PUBLICOU A RESOLUCIÓN DEFINITIVA. PODO PRESENTARME A ESTA CONVOCATORIA?

Dado que a data de publicación desta convocatoria InTalent, non foi publicada a resolución de concesión das axudas RyC 2021, poderán presentarse a esta convocatoria InTalent aquelas persoas que fosen seleccionadas nas propostas provisionais das axudas RyC2021, aínda que a concesión definitiva das axudas correspondentes a esta convocatoria do programa InTalent quedan condicionadas á concesión definitiva da axuda RyC e da formalización do seu contrato coa UDC.

PODO CONSEGUIR ALGUNHA AXUDA A TRAVÉS DESTE PROGRAMA PARA FINANCIAR O TRASLADO E INSTALACIÓN NA UDC?

Adicionalmente ao complemento salarial e á axuda para establecemento da liña de investigación, cada investigador/para recibirá, nun único pago inicial ao comezo do contrato, unha axuda asistencial de 1.000 euros brutos.

QUE PRAZO TEÑEN OS INVESTIGADORES SELECCIONADOS PARA INCORPORARSE Á UDC?

Os investigadores seleccionados deberán incorporarse á UDC nos prazos marcados para ou inicio de contratos das axudas Ramón e Cajal correspondentes á convocatoria 2021.

ONDE PODO ATOPAR INFORMACIÓN SOBRE O PROGRAMA, A CONVOCATORIA E O MODELO DE SOLICITUDE?

Na páxina web de InTalent (http://www.intalent.udc.es) pode atopar toda a información sobre este programa. Ademais no apartado de “Convocatoria” figura o texto desta e o modelo de solicitude. A presentación de solicitudes realizarase exclusivamente a través do procedemento habilitado na sede electrónica da UDC.

SIGO TENDO DÚBIDAS, COMO PODO SOLUCIONALAS?

Se ten algunha dúbida pode contactar connosco enviando un correo electrónico a intalent@udc.es ou por teléfono (+34 881 01 20 73). Tamén é posible manter unha reunión por videoconferencia, tras concretar unha cita previa a través do correo electrónico ou teléfono.